Náš tým

JE ZDE PRO VÁS

Mgr. Martin Pelikán, Ph.D.

Advokát

Martin je advokátem specializujícím se zejména na oblast závazkového práva, práva obchodních společností a práva veřejných zakázek. Klientům poskytuje nejširší právní poradenství, například také v oblasti sporné agendy, rozhodčího řízení, hospodářských trestných činů či správního trestání. Ze své předchozí praxe má zkušenosti například se zastupováním předního českého developera ve sporech s bývalými zaměstnanci a členy statutárních orgánů ve věci vymáhání způsobené škody.

Podílel se také na přípravě desítek právních stanovisek a memorand pro významného českého dopravce, a to zejména ve vztahu k právní úpravě zadávání veřejných zakázek, vymáhání způsobených škod, jakož i v souvislosti s přípravou vnitřní implementace nové soukromoprávní legislativy.

Pro předního českého železničního dopravce samostatně posuzoval platnost jeho strategických smluv a vytvářel v této souvislosti návrh dohody o narovnání. Martin byl v poslední době rovněž úspěšný ve sporu o náhradu škody proti významné české bankovní instituci v řízení vedeném u Nejvyššího soudu České republiky.

Martin v současné době působí na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně a na Vysoké škole Karla Engliše. Své poznatky z praxe pravidelně předává prostřednictvím přednášek pro širší veřejnost a to nejen z oblasti závazkového práva, ale z řady dalších aktuálních témat, kterým se právě věnuje.

Pravidelně publikuje články v řadě odborných periodik, jakož i v rámci monografií z oblasti soukromého práva pro přední česká právnická nakladatelství. Další publikace v současné době aktivně připravuje, a to jak samostatně, tak ve spoluautorství se svými kolegy z řad advokátů i justice.

Martin je advokátem zapsaným u České advokátní komory (advokátní zkoušky absolvoval s vyznamenáním). Právní služby poskytuje rovněž v anglickém jazyce.

JUDr. Andrea Pelikánová Schelle Ph.D.,LL.M, MBA 

Advokátka

Andrea je advokátkou s rozsáhlými zkušenostmi zejména v oblasti práva veřejných zakázek a správního práva. Po skončení magisterského studijního programu vykonávala praxi exekutorské koncipientky. Od roku 2006 do roku 2012 působila na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kde prošla celou řadou funkcí od prvoinstančního přezkumu až po řízení odboru druhostupňového rozhodování pro oblast veřejných zakázek a předsednictví v rámci tří rozkladových komisí pro veřejné zakázky. Andrea zastupovala taktéž Úřad pro ochranu hospodářské soutěže na evropském poli v průběhu předsednictví ČR v Radě EU a působila i v rámci připomínkových řízení legislativních procesů. Od poloviny roku 2012 působí v advokacii, přičemž svoji koncipienturu započala v jedné z největších advokátních kanceláří v České republice - advokátní kanceláři Kocián, Šolc a Balaštík a následně získala rozsáhlé zkušenosti v advokátní kanceláři Achour & Hájek, s.r.o. (dnešní Achour & Partners advokátní kancelář s.r.o.).

V rámci své advokátní praxe se Andrea podílela na přípravě desítek právních stanovisek v oblasti veřejných zakázek, jakož i zpracování vzorové zadávací dokumentace pro předního českého dopravce. Andrea taktéž samostatně řešila komplexní administraci zadávacích řízení nadlimitních i podlimitních veřejných zakázek pro významného veřejného zadavatele působícího v oblasti cestovního ruchu. Andrea se dále podílela na komplexní administraci nadlimitních zadávacích řízení pro významného veřejného zadavatele v oblasti meteorologie.

Andrea se během let působení ve státní sféře a advokacii věnovala i přednáškové činnosti, kdy působila jako odborná asistentka Univerzity obrany v Brně, kde vyučovala správní právo, právo EU a humanitární právo mimo jiné i v anglickém jazyce. Dále působila jako odborná lektorka v rámci výuky na soukromé vysoké škole B.I.B.S., a.s. Výukové činnosti se věnovala i během svých doktorských studií, které absolvovala na katedře správního práva Masarykovy Univerzity v Brně. V současné době pravidelně vzdělává širokou veřejnost zejména v oblasti veřejných zakázek a správního práva prostřednictvím předních českých vzdělávacích agentur. Andrea je taktéž aktivní v rámci četné publikační činnosti, kdy je autorkou (spoluautorkou) celé řady monografií a pravidelně přispívá svými poznatky z praxe i do odborných periodik.

V advokátní praxi se Andrea zaměřuje zejména na oblast práva veřejných zakázek, správního práva, občanského práva, práva obchodních společností a trestního práva, jakož i zastupování v rámci soudních a rozhodčích sporů.

Andrea je advokátkou zapsanou u České advokátní komory (advokátní zkoušky absolvovala s vyznamenáním).

Andrea poskytuje právní služby i zahraničním subjektům v anglickém jazyce.

Michal Motrinec

Právní asistent

Michal je studentem 5. ročníku magisterského studijního programu Právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Již při studiu se věnuje akademické činnosti, v jejímž rámci se zabývá především argumentací v právu a interpretací práva napříč jeho odvětvími. Nejvíce zkušeností získal v oblasti trestního a závazkového práva, ale věnuje se i právu správnímu či korporátnímu. V Advokátní kanceláři Pelikán & Schelle působí na pozici právního asistenta.

Martin Mužík

Právní asistent

Martin je studentem 5. ročníku magisterského studijního programu Právo a právní věda na Právnické fakultě a absolvoval bakalářský studijní program Podniková ekonomika a management na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. Martin má za sebou také roční studium v USA a půlroční studium v Kanadě na University of Victoria. Zkušenosti získává v oblasti trestního, občanského a obchodního práva a práva veřejných zakázek. V Advokátní kanceláři Pelikán & Schelle působí na pozici právního asistenta. 

Eliška Langová

Právní asistent

Eliška je studentkou 3. ročníku magisterského studijního programu Právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Má za sebou semestrální studium na Université Saint-Louis Bruxelles v Belgii. V praxi se zabývá zejména oblastí práva nemovitostí a práva obchodních korporací. V advokátní kanceláři Pelikán & Schelle působí na pozici právní asistentky.


Spolupracující subjekty


Weyrova akademie práva - vzdělávací ústav v oblasti práva
https://www.weyrap.cz/
Občanské sdružení MARISA - Malá Akademie Rozvoje, Integrace a Spolupráce
https://www.domacnosti-bez-dluhu.cz/front/cs/news/
Nakladatelství KEY publishing - nakladatelství zaměřující se na produkci odborné literatury nejen v oblasti práva
https://www.keypublishing.cz/site/index.php
JUDr. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. - Soudní tlumočník pro jazyk německý, právní překlady do němčiny.
www.soudnipreklady.com
Vysoká škola Karla Engliše
https://www.vske.cz/cz
The European Society for History of Law - evropská společnost pro právní dějiny
https://www.historyoflaw.eu/