Náš tým

JE ZDE PRO VÁS

Mgr. Martin Pelikán, Ph.D.

Advokát

Martin je advokátem specializujícím se zejména na oblast závazkového práva, práva obchodních společností a práva veřejných zakázek. Klientům poskytuje nejširší právní poradenství, například také v oblasti sporné agendy, rozhodčího řízení, jakož i v rámci práva trestního. Ze své předchozí praxe má zkušenosti například se zastupováním předního českého developera ve sporech s bývalými zaměstnanci a členy statutárních orgánů ve věci vymáhání způsobené škody.

Podílel se také na přípravě desítek právních stanovisek a memorand pro významného českého dopravce, a to zejména ve vztahu k právní úpravě zadávání veřejných zakázek, vymáhání způsobených škod, jakož i v souvislosti s přípravou vnitřní implementace nové soukromoprávní legislativy.

Pro předního českého železničního dopravce samostatně posuzoval platnost jeho strategických smluv a vytvářel v této souvislosti návrh dohody o narovnání. Martin byl v poslední době rovněž úspěšný ve sporu o náhradu škody proti významné české bankovní instituci v řízení vedeném u Nejvyššího soudu České republiky.

Martin je mimo jiné absolventem postgraduálního studia na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. Své poznatky z praxe pravidelně předává studentům na Newton University, jakož i  odborné veřejnosti prostřednictvím přednášek zejména z oblasti závazkového práva, jakož i z řady dalších aktuálních témat, kterým se právě věnuje.

Pravidelně publikuje články v řadě odborných periodik, jakož i v rámci monografií z oblasti soukromého práva pro přední česká právnická nakladatelství. Další publikace v současné době aktivně připravuje, a to jak samostatně, tak ve spoluautorství se svými kolegy z řad advokátů i justice.

Martin je advokátem zapsaným u České advokátní komory (advokátní zkoušky absolvoval s vyznamenáním). Právní služby poskytuje rovněž v anglickém jazyce.

JUDr. Andrea Pelikánová Schelle Ph.D.,LL.M, MBA 

Advokátka

Andrea je advokátkou s rozsáhlými zkušenostmi zejména v oblasti práva veřejných zakázek a správního práva. Po skončení magisterského studijního programu vykonávala praxi exekutorské koncipientky. Od roku 2006 do roku 2012 působila na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kde prošla celou řadou funkcí od prvoinstančního přezkumu až po řízení odboru druhostupňového rozhodování pro oblast veřejných zakázek a předsednictví v rámci tří rozkladových komisí pro veřejné zakázky. Andrea zastupovala taktéž Úřad pro ochranu hospodářské soutěže na evropském poli v průběhu předsednictví ČR v Radě EU a působila i v rámci připomínkových řízení legislativních procesů. Od poloviny roku 2012 působí v advokacii, přičemž svoji koncipienturu započala v jedné z největších advokátních kanceláří v České republice - advokátní kanceláři Kocián, Šolc a Balaštík a následně získala rozsáhlé zkušenosti v advokátní kanceláři Achour & Hájek, s.r.o. (dnešní Achour & Partners advokátní kancelář s.r.o.).

V rámci své advokátní praxe se Andrea podílela na přípravě desítek právních stanovisek v oblasti veřejných zakázek, jakož i zpracování vzorové zadávací dokumentace pro předního českého dopravce. Andrea taktéž samostatně řešila komplexní administraci zadávacích řízení nadlimitních i podlimitních veřejných zakázek pro významného veřejného zadavatele působícího v oblasti cestovního ruchu. Andrea se dále podílela na komplexní administraci nadlimitních zadávacích řízení pro významného veřejného zadavatele v oblasti meteorologie.

Andrea se během let působení ve státní sféře a advokacii věnovala i přednáškové činnosti, kdy působila jako odborná asistentka Univerzity obrany v Brně, kde vyučovala správní právo, právo EU a humanitární právo mimo jiné i v anglickém jazyce. Dále působila jako odborná lektorka v rámci výuky na soukromé vysoké škole B.I.B.S., a.s. Výukové činnosti se věnovala i během svých doktorských studií, které absolvovala na katedře správního práva Masarykovy Univerzity v Brně. V současné době pravidelně vzdělává širokou veřejnost zejména v oblasti veřejných zakázek a správního práva prostřednictvím předních českých vzdělávacích agentur. Andrea je taktéž aktivní v rámci četné publikační činnosti, kdy je autorkou (spoluautorkou) celé řady monografií a pravidelně přispívá svými poznatky z praxe i do odborných periodik.

V advokátní praxi se Andrea zaměřuje zejména na oblast práva veřejných zakázek, správního práva, občanského práva, práva obchodních společností a trestního práva, jakož i zastupování v rámci soudních a rozhodčích sporů.

Andrea je advokátkou zapsanou u České advokátní komory (advokátní zkoušky absolvovala s vyznamenáním).

Andrea poskytuje právní služby i zahraničním subjektům v anglickém jazyce.

Mgr. Michal Motrinec

Advokátní koncipient

Michal je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Již při studiu se věnoval akademické činnosti, v jejímž rámci se zabýval především argumentací v právu a interpretací práva napříč jeho odvětvími. Nejvíce zkušeností získal v oblasti trestního a závazkového práva, ale věnuje se i právu správnímu či korporátnímu. V Advokátní kanceláři Pelikán & Schelle působí na pozici právního koncipienta.

Přemysl Pospíšil

Právní praktikant

Přemek je studentem Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Při studiu se nejvíce zaměřuje na problematiku spotřebitelského a závazkového práva, kde rovněž sbírá praktické zkušenosti. V Advokátní kanceláři Pelikán & Schelle působí na pozici právního praktikanta.

Spolupracující subjekty:

NEWTON UNIVERSITY 
https://newton.university
Nakladatelství WOLTERS KLUWER a CH BECK -
The European Society for History of Law - evropská společnost pro právní dějiny
https://www.historyoflaw.eu/