Mgr. Martin Pelikán

.

ČLÁNKY

Bulletin advokacie
• ACHOUR, G. PELIKÁN, M. Právo stavby podle nového občanského zákoníku. Bulletin advokacie, 12/2014.
Rekodifikace & Praxe
• PELIKÁN, M. Vzor: Nájem prostor sloužících k podnikání. Rekodifikace & Praxe, 11/2015.
• PELIKÁN, M. Uplatňování nemajetkové újmy a některých dalších nároků v souvislosti s reklamačním řízením vad bytu. Rekodifikace & Praxe, 6/2015.
• PELIKÁN, M. Promlčecí lhůta. Rekodifikace & Praxe, 4/2015.
• PELIKÁN, M. Je možné smlouvy uzavírané v zadávacím řízení podle zákona o veřejných zakázkách považovat za tzv. adhezní smlouvy?. Rekodifikace & Praxe, 8/2014.
• PELIKÁN, M. Limity náhrady újmy podle občanského zákoníku. Rekodifikace & Praxe, 11/2014.
Statutární zástupce firmy
• PELIKÁN, M. Pozor na odstoupení z funkce v nevhodnou dobu. Statutární zástupce firmy, 6/2015.
• PELIKÁN, M. Odpovědnost za způsobení úpadku obchodní společnosti podle ZOK. Statutární zástupce firmy, 3/2015.
• PELIKÁN, M. Podnikatel a uzavírání smluv na dálku. Statutární zástupce firmy, 2/2015.
• PELIKÁN, M. Převzetí majetku: nové riziko při převodech vlastnického práva. Statutární zástupce firmy, 1/2015.
• PELIKÁN, M. Vyvarujte se častých pochybení ve smlouvách. Statutární zástupce firmy, 4/2014.
• PELIKÁN, M. Perspektiva svěřenských fondů podle NOZ. Statutární zástupce firmy, 2/2014.
Veřejné zakázky v praxi
• SCHELLEOVÁ, A., PELIKÁN, M. Sociální a environmentální aspekty při zadávání VZ. Veřejné zakázky v praxi, 1/2014.
• SCHELLEOVÁ, A., PELIKÁN, M. Uzavírání rámcových smluv a dodatků podle nového OZ. Veřejné zakázky v praxi, 6/2013/14.
Právní rádce - newsletter
• PELIKÁN, M. Věčně nepochopený institut nutné obrany. Právní rádce - newsletter, 14/2013.
Epravo.cz
• PELIKÁN, M. Využití institutu závdavku v praxi. Epravo.cz, dostupné z: https://tablet.epravo.cz/12-2015/45_tema-vydani-vyuziti-institutu-zavdavku-v-praxi, 2015.
PrímaLex
• PELIKÁN, M. Právo (se) rozmnožovat pro osobní potřebu. PrímaLex, 2013.
Realit
• PELIKÁN, M. Novela zákona umožnila nákup nemovitostí cizinci. Realit, 10/2011.

MONOGRAFIE, VZORY SMLUV, UČEBNICE

• Pelikán, M., Shrnutí předpisů o advokacii, Praha: Wolters Kluwer, 2018

• Martin Pelikán, Utvrzení dluhu v praxi, Wolters Kluwer a.s., 2017


SCHELLE, K., TAUCHEN, J. a kol. Encyklopedie českých právních dějin, IV. svazek. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici s Ostrava: KEY Publishing s.r.o., 2016 (PELIKÁN, M. - jako člen autorského kolektivu) - zatím nevydáno, v přípravě.
• ACHOUR. G., PELIKÁN, M. Náhrada škody a nemajetkové újmy v občanskoprávních a obchodních vztazích. Ostrava: KEY Publishing s.r.o., 2015.
• HÁJEK, D. a kol. Vzory smluv pro podnikatelskou praxi. Praha: Leges, 2015 (PELIKÁN, M. - člen autorského kolektivu).
• HÁJEK, D. a kol. Vzory smluv a podání pro podnikatelskou praxi. Praha: LINDE Praha, a.s., 2014 (PELIKÁN, M. - člen autorského kolektivu).
   


VYSTOUPENÍ NA ODBORNÝCH KONFERENCÍCH, SEMINÁŘÍCH A ŠKOLENÍCH

• Seminář pro společnost OTIDEA a.s. na téma Smlouvy ve VZ podle nového zákona o veřejných zakázkách chystaný na 26. 5. 2016.
• Přednáška pro studenty 3. ročníku Gymnázia Evolution Jižní Město v oblasti trestního práva konané dne 26. 4. 2016.
• Příspěvek na téma Institut závdavku v rámci odborné konference Nové soukromé právo konané dne 1. 12. 2015.
• Školení pro úředníky města Neratovice - Úvod do nového občanského zákoníku - pořádané dne 18. 2. 2014 ve spolupráci se společností REGIONSERVIS s.r.o.
• Školení pro dozorčí radu Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost - Zákon o obchodních korporacích - pořádané dne 15. 1. 2014 a 12. 2. 2014.
• Příspěvek v rámci konference Vliv změn NOZ na developerský trh v roce 2014 konané dne 29. 1. 2014 za organizace Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí.
• Seminář pro úředníky Městské části Praha 2 - Nájem bytových a nebytových prostor podle nového občanského zákoníku konaný dne 10. 12. 2013 ve spolupráci se společností OTIDEA a.s.
• Seminář pro úředníky Městské části Praha 2 - Úvod do závazkového práva podle nového občanského zákoníku konaný dne 27. 11. 2013 ve spolupráci se společností OTIDEA a.s.